Ulusal Elektronik Tebligat

UETS Nedir?

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

Kimler Uets Kullanmak zorunda

1-Mahallî idareler,

2-Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,

3-Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeler,

4-Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları,

5- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,

6- Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere; tüm özel hukuk tüzel kişileri,

7-Noterler,

8-Baro levhasına yazılı avukatlar,

9- Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,

10-İdareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimler.

11-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 

Bunun yanında gerçek kişilerin UETS adresi alması isteğe bağlıdır. Gerçek kişilerin elektronik tebligat adresi alması durumunda tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Adalet bakanlığı, noterler, Gelir İdaresi başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı tebligatlar bu sistem üzerinden iletilecektir.

Sisteme Kayıt Olmak İçin Tüzel Kişilerin Yapması Gereken İşlemler:

Şirketler, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Ticaret Bakanlığı’na bildirmiş oldukları Kanuni Yetkilileri ile giriş yapıp şirket hesaplarını aktif edebileceklerdir. UETS’de bir şirkete yetkili olarak atanabilmek için, hesap kaydının yapılması gerekmektedir. Eğer e-devlet, e-imza ve mobil imzanız yok ise yetkili PTT Merkezlerine giderek kaydınızı yaptırmalısınız. Kanuni Yetkili dışında başka bir yetkili ekleme işlemi sadece PTT Merkezlerinden gerekli belgeler temin edilerek yapılacaktır. Tüzel kişiler için almış oldukları elektronik tebligat adresi için en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi tanımlanabilir.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Posta kutusuna UETS iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla UETS sistemi tarafından alıcının cep telefonuna ve e-mail ile bilgilendirme mesajı gönderilir.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun ortadan kalktığı takdirde, bağlı olduğu ilgili kurum, kuruluş veya birim tarafından  bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından adres kullanıma kapatılır. Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi PTT tarafından kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

 

Yorumlar (0)
Yorum Paylaş